Kryteria naboru

 
Nabór przedsiębiorców, chcących funkcjonować w strukturach Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno odbywa się w sposób ciągły – przyjęcie do IKP jest jednak uzależnione od dostępności lokalowej.
Aby prowadzić działalność gospodarczą w IPK należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami oraz przejść rozmowę aplikacyjną. Każdy wniosek oceniany jest przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i merytorycznym.
Przy ocenie wniosku o przyjęcie przedsiębiorcy do IPK Komisja Rekrutacyjne bierze pod uwagę następujące kryteria:
• Wnioskodawca jest przedsiębiorcą należącym do kategorii mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014;
• prowadzenie działalności gospodarczej nie dłużej niż 24 miesiące;
• prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego (preferowani Wnioskodawcy posiadający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji Miasta Krosna i obszarze MOF Krosno);
• prowadzenie działalności gospodarczej w co najmniej jednym obszarze wskazanym w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3): lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informacja i telekomunikacja (ICT), jakość życia;
• możliwości techniczne i organizacyjne IPK w odniesieniu do wskazanego rodzaju działalności gospodarczej;
• przynależność Wnioskodawcy do jednej z kategorii: student, absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, doktorant lub inny pracownik szkoły lub uczelni.
Ocenie Komisji Rekrutacyjnej podlegać będzie także:
• realność przedsięwzięcia;
• przedsięwzięcie zakłada współpracę z sektorem badawczo-rozwojowym;
• kwalifikacje wnioskodawcy;
• konkurencyjność oferowanych towarów i usług;
• możliwość wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych;
• generowanie nowych miejsc pracy na rynku lokalnym;
• tworzenie łańcucha kooperacyjnego z innymi przedsiębiorstwami.
Do IPK nie będą przyjmowani wnioskodawcy:
• których działalność jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego lub jest uciążliwa dla pozostałych przedsiębiorców działających w IPK,
• prowadzący działalność z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych,
• wobec których (dotyczy również właścicieli) toczy się postępowanie karne, karnoskarbowe, postępowanie egzekucyjne itp.,
• którzy prowadzą działalność z naruszeniem przepisów o nieuczciwej konkurencji,
• są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia nr 651/2014,
• są wykluczeni, stosownie do zapisów rozporządzenia nr 1407/2013.
Decyzję o przyjęciu Wnioskodawcy do IPK podejmuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej. Potwierdzenie wydania decyzji przekazywane jest Wnioskodawcy w formie pisemnej i/lub elektronicznej (e-mail).