Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  (Dz. U. UE. z 2016r., L 119, poz. 1) - RODO  informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe na polecenie Administratora, którym jest  Gmina Miasto  Krosno  reprezentowane  przez  Prezydenta Miasta Krosna  z  siedzibą  przy ul. Lwowska 28A,  38 - 400 Krosno.

DANE KONTAKTOWE  ADMINISTRATORA

Z  Administratorem  –  Gminą Miasto Krosno można  się  skontaktować  poprzez  adres  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem telefonu 13 47 43 001 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA  OCHRONY DANYCH

Administrator – Gmina Miasto Krosno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących  
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych.

CELE PRZETWARZANIA  I PODSTAWA  PRAWNA

Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  realizacji  zadań  Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego "KRINTECH" Sp. z o.o. na podstawie następujących przepisów prawa:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Państwa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości osiągnięcia celu wskazanego procesu przetwarzania.
 • 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy, a  więc m.in. w związku z zawarciem, wykonaniem,  rozwiązaniem umów lub innych czynności prawnych  – w tym zakresie  dotyczy to  wszystkich  czynności  przygotowawczych  poprzedzających  zawarcie  umowy,  w tym analiz, weryfikacji, procedury naboru, czynności podejmowanych w procesie zawierania  umowy,  wykonywania  lub  rozwiązywania  umowy  lub  innych  czynności związanych  z  umową  (np.  dotyczących  pełnomocnictw),  czy  związanych  z  obsługą klienta/najemcy/oferenta/kandydata i każdej innej osoby fizycznej, której dane osobowe  są przetwarzane na podstawie umowy z Administratorem, a także czynności związanych z  przygotowywaniem  analiz,  zestawień  i  statystyk  na  potrzeby  wewnętrzne administratora, w tym związane z prowadzeniem monitoringu i ewaluacji podjętych przez Administratora działań. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 • 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcie działań związanych z realizacją zadań określonych  w  przepisach  prawa,  obejmujących  min.  ustalenie,  obronę  i  dochodzenie  roszczeń,  co  obejmuje  także  przekazanie  wierzytelności  innemu  podmiotowi; sporządzanie sprawozdań, w tym dotyczących m.in. udzielonej pomocy publicznej (pomocy de minimis) oraz realizacji założeń projektu. Konsekwencje związane z niepodaniem danych zostały określone w przepisach szczególnych.
 • Inkubator Przedsiębiorczości Krosno (IPK) zarządzany przez Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia stosuje monitoring wizyjny w ciągach komunikacyjnych budynku oraz na terenie wokół budynku zlokalizowanego przy ul. ul. Żwirki i Wigury 15, 38-400 Krosno na podstawie art. 9a i art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rejestracja obrazu (bez dźwięku) obejmuje wejście/wyjście do budynku, ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku oraz teren zewnętrzy wokół budynku. Rejestrowanie dokonywane jest w trybie ciągłym 24 godz. / dobę, czas przechowywania nagrań nie przekracza  30  dni,  po  czym  następuje  automatyczne  nadpisanie  się  nagrań.  Okres przechowywania danych zgranych z dysku rejestratora ulega wydłużeniu w przypadku ich wykorzystania w toczących się postępowaniach wynikających z przepisów prawa – do czasu  ich zakończenia. Państwa  dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i mogą zostać udostępnione  podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  podmiotom  świadczącym  administratorowi usługi teleinformatyczne (na podstawie umowy powierzenia).
 • 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Są to wszelkie działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy.
 • 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie  publicznym,  zgodnie  z  zadaniami  ustawowymi. Konsekwencje  związane  z  niepodaniem  danych  zostały  określone  w  przepisach  szczególnych.

ODBIORCY DANYCH

W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach,  o których  mowa  powyżej  odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które  wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Krosno przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Miasto Krosno reprezentowane przez Prezydenta Miasta Krosna;
 • partnerzy współpracujący z Administratorem w tym zwłaszcza z Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym "KRINTECH" Sp. z o.o., wymienieni na stronie internetowej Inkubatora.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB  ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

OKRES  PRZECHOWYWANIA  DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, w której  zostały  zebrane,  a  następnie  przez  okres  wskazany  w przepisach  kancelaryjnych.   W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim  została przyjęta lub wycofaniu zgody.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB  OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,  której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie  będą profilowane.